شیر صنعتی گاوداری دامپرور
دوغ محلی ویژه دامپرور
پنیر محلی ویژه دامپرور
کشک محلی
خامه محلی ویژه دامپرور
ماست محلی ویژه دامپرور
کره و روغن محلی ویژه دامپرور
پنیر لیقوان گوسفندی کریم شاهد
پنیر لیقوان مغان
پنیر لیقوان سلطانعلی